نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی آلی


آزمایشگاه شیمی آلی به ارزش یک واحد برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت در نیمسال سوم تحصیلی ارائه می شود. فهرست آزمایشهایی که دانشجویان در این واحد درسی با آشنا می شوند به شرح ذیل می باشند:

  • تقطیر آب و اتانول
  • واکنشهای جانشینی هسته خواهی (نوکلئوفیلیک)
  • واکنش جانشینی الکترونخواهی آروماتیک
  • تهیه آلکن ها از الکلها- تهیه سیکلوهگزن یا آب زدایی از سیکلوهگزانول
  • اکسیداسیون الکلها-سنتز سیکلوهگزانون
  • تراکم آلدولی-سنتز دی بنزال استون
  • سنتز استیل سالیسیلیک اسید(آسپرین)
  • صابونی شدن