نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه انتقال حرارت


انتقال حرارت یکی از علوم کاربردی در رشته های مختلف مهندسی از جمله مهندسی شیمی و مهندسی نفت است که دانشجویان به صورت عملی پدیدههای مربوط به انتقال حرارت را در آزمایشگاه آن بررسی می کنند. آزمایشگاه انتقال حرارت دانشکده فنی فومن در سال تحصیلی 1390 افتتاح شده و به بهره برداری رسید و در این آزمایشگاه دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و مهندسی نفت، آموخته های خود در درس انتقال حرارت را مورد بررسی عملی قرار می دهند.


 


سرپرست آزمایشگاه انتقال حرارت

آقای دکتر هدایت عزیزپور
h.azizpour@ut.ac.ir
34915129 - 013