نمایشگر دسته ای مطالب

آدرس پست الکترونیک اساتید راهنمای پروژه کارشناسی 4002

آدرس پست الکترونیک اساتید راهنمای پروژه کارشناسی 4002


 

آدرس پست الکترونیک اساتید محترم راهنمای پروژه کارشناسی نیمسال دوم 1401-1400

adel.aazami@yahoo.com دکتر عادل اعظمی

ali.n.asadi@gmail.com دکتر علی نقاش اسدی

alizadehroghayeh@gmail.com دکتر رقیه عالی زاده

z.nasr@ut.ac.ir دکتر زهرا نصراللهی
asadiroya@gmail.com   دکتر رویا اسدی

hooman.ziaei@ut.ac.ir  دکتر هومن ضیایی

m2002sammak@yahoo.com       دکتر معین سماک

meisam.sadeghi.m@gmail.com دکتر میثم صادقی

mhdi.latifis@gmil.com دکتر محمد مهدی لطیفی

rashidi_homa@yahoo.com  دکتر هما رشیدی

saeed.roohi58@gmail.com دکتر سعید روحی

saeedzhd@yahoo.com مهندس سعید زاهدی

vahedipour_m@yahoo.com  دکتر مصطفی واحدی پور

aebrahimian@ut.ac.ir دکتر آزاده ابراهیمیان

f.esmaeili.kh@ut.ac.ir  دکتر فاطمه اسماعیلی

h.azizpour@ut.ac.ir دکتر هدایت عزیزپور

hasanzadeh.a@ut.ac.ir دکتر عاطفه حسن زاده

kamran.keynejad@ut.ac.ir دکتر کامران کی نژاد

muhammadi_mu@ut.ac.ir دکتر محمدی خاناپشتانی

sm.sharifian@ut.ac.ir دکتر شریفیان

snnazari@ut.ac.ir دکتر سلمان نظری

 

ضمنا دانشجویان محترم تا 31 اردیبهشت1401 فرم تایید شده (امضای استاد راهنما)پروپوزال را به ادرس fouman.edu@ut.ac.ir ارسال نمایند.