کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

دانشکده از سال تحصیلی 94-93 اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نموده است.