کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع

دانشکده از سال تحصیلی 93-92 به صورت روزانه، شبانه و مجازی اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نموده است.