کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی-طراحی فرآیندهای جداسازی

دانشکده از سال تحصیلی 93-92 به صورت روزانه و شبانه اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته نموده است.