آزمایشگاه فیزیک

سرپرست آزمایشگاه: دکتر فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی

فهرست آزمایش های فیزیک پایه یک:

 1. آشنایی با وسایل اندازه گیری
 2. تعیین ضریب ویسکوزیته مایعات
 3. اندازه گیری شتاب جاذبه توسط آونگ کاتر
 4. اندازه گیری جرم حجمی و کشش سطحی مایعات به روش قطره چکان
 5. اندازه گیری ضریب انبساط طولی فلزات
 6. اندازه گیری شتاب جاذبه به روش سقوط آزاد اجسام
 7. اندازه گیری گرمای نهان تبخیر آب
 8. اندازه گیری گشتاور ماند اجسام مختلف
 9. بررسی حرکت خطی- انتقالی
 10. تعیین ظرفیت گرمایی ویژه مایعات به روش سردشدن نیوتن
 11. مطالعه قانون هوک به وسیله فنر
 12. بررسی نیروی اصطکاک
 13. بررسی حرکت پرتابی

 

فهرست آزمایش های فیزیک پایه دو:

 1. بررسی قانون اهم و به هم بستن مقاومت ها
 2. قوانین کیرشهف و پل تار
 3. بررسی قانون
 4. اندازه گیری حساسیت گالوانومتر
 5. مطالعه سلف و خازن در جریان متناوب
 6. بررسی قانون بیوساوار
 7. تشدید در مدار lc
 8. شارژ و دشارژ خازن
 9. شناسایی اسیلوسکوپ و کاربردهای آن