معاونت علمی

سرکار خانم دکتر نداگیلانی عضو هیئت علمی پردیس دانشکده های فنی از سال 1397 معاونت علمی دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را بر عهده دارند.