نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون علمی

دکتر آزاده ابراهیمیان عضو هیئت علمی پردیس دانشکده های فنی از سال 1390 معاونت علمی دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را بر عهده دارند.